Skok na navigaci
Geologické mapy > Doplňky > Listoklady

Listoklady v geologických mapách

Následující stránka podává základní vysvětlení k listokladům pro účely uživatelů těchto stránek věnovaných geologickým mapám. Nejedná se tedy o žádný ucelený přehled dané problematiky, ale o velmi zjednodušený nástin se spoustou nepřesností určený výhradně jako pokud možno jednoduše srozumitelný doplňkový text pro zájemce o geologické mapy ČR!

Listoklad definuje rozdělení určitého území na mapové listy různých měřítek tak, aby tyto listy na sebe vzájemně navazovaly a souvisle tak pokryly potřebné území v různých měřítkách definovaných v příslušném listokladu.

Existuje velmi široká škála listokladů v závislosti na velmi široké škále souřadných systémů a projekcí používanách při vytváření souborů map zobrazujících různé celky zemského povrchu (regiony, státy, společenství států a podobně).

Níže na této stránce jsou blíže popsány často užívané listoklady pro geologické mapy:


Je známým faktem, že Země je kulatá, ale list papíru, na který se má mapa zobrazit je většinou rovný. Jedná se o zásadní problém při zobrazování (promítání, projekci) zemského povrchu do map. Existuje mnoho řešení jak zobrazit zemský povrch na rovném listu papíru. Každé takové řešení (způsob promítání) ale podléhá určitému zkreslení (například úhlů či délek).

Stejně jako existují různé druhy projekcí kulatého zemského povrhu na rovný papír existuje i velmi široká škála souřadných systémů (tedy způsobů jak pomocí souřadnic přesně definovat nějaké místo). Souřadné systémy mohou používat například zeměpisné souřadnice (délka, šířka v úhlových jednotkách) či pravoúhlé souřadnice (souřadnice v systému na sobě kolmých os x a y). Existují jak souřadné systémy pro celou Zemi tak existuje i velké množství lokálních souřadných systémů jako má například svůj souřadný systém i naše republika.

Většina map je vytvořena v určitém souřadném systému, který používá určitý druh projekce (zobrazení kulaté Země na rovný papír). K souřadným systémům jsou pro oblasti, pro který je daný souřadný systém určen, definovány i způsoby zobrazování těchto oblastí na mapách (mapových listech) různých měřítek. Pro soubory map vyhotovovaných v příslušných souřadných systémech jsou tedy definovány tzv. listoklady (klady a značení mapových listů), které určují jak bude příslušná oblast pokryta mapovými listy v různých měřítkách, tak aby na sebe tyto mapové listy navazovaly a tvořily logické celky (mapové listy menšího měřítka zobrazující větší výsek území se dále člení na podrobnější mapové listy většího měříka zobrazující podrobněji menší výseky území).

Na území našeho státu je k dispozici více souřadných systémů, které používají různé způsoby projekce kulaté Země na rovný papír a které mají své specifické listoklady pro mapy, které jsou v těchto souřadných systémech vyhotovovány. Může se jednat o souřadné systémy mezinárodní či souřadné systémy regionální a to například souřadné systémy s listoklady z období Rakouska-Uherska či náš národní souřadný systém a jemu odpovídající listoklad.

Geologické mapy nejčastěji vznikají zakreslováním geologické situace při mapování do existujících topografických map, které jsou v době mapování pro dané území k dispozici. Protože se na našem území v průběhu historie používalo více souborů map v různých souřadných systémech a jim odpovídajících listokladech, existují i geologické mapy v různých souřadných systémech a listokladech.

Listoklad Základní mapy středního měřítka

Použití pro geologické mapy ČR vytvářené po mapových listech: od 70. let 20. století

Jedná se o listoklad, který definuje rozdělení území ČR na mapové listy včetně označování těchto listů v měřítkách od 1 : 200 000 do 1 : 10 000.

Tento listoklad je určen pro souřadný systém S-JTSK (Jednotný trigonometrický systém katastrální, označovaný také jako Křovák podle Ing. Josefa Křováka). Jedná se o pravoúhlý souřadný systém vyvinutý pro bývalou ČSR, který se začal budovat ihned po vzniku ČSR - od roku 1919. Stejný souřadný sytém se tedy používá i na Slovensku. Tento systém je například používán i v katastru nemovitostí.

Mapy v tomto listokladu se používají až od 70. let 20. století a používají se dodnes.

Při práci s geologickými mapami se můžeme s tímto listokladem setkat například pod těmito označeními či jejich kombinacemi "Základní mapy", "ZM", "Křovák", "Křovákovo zobrazení", "JTSK" apod.

Více informací o základních mapách středního měřítka na serveru krovak.webpark.cz

Listoklad pro souřadný systém S-42, zobrazení Gauss-Krüger

Použití pro geologické mapy ČR vytvářené po mapových listech: 50.–70. léta 20. století

Pro starší geologické mapy před vytvořením map v listokladu základní mapy středního měřítka se požívaly vojenské topografické mapy v celosvětovém souřadném systému S-42 v zobrazení Gauss-Krüger. Tyto mapy se začaly používat v 50. letech 20. století.

Listoklad těchto map definuje rozdělení území celé zeměkoule na mapové listy včetně jejich označování v měřítkách od 1 : 1 000 000 až například do 1 : 1 000.

Při práci s geologickými mapami se můžeme s tímto listokladem setkat například pod těmito označeními či jejich kombinacemi "S-42 Gauss-Krüger", "S-42", "Gauss-Krüger", "S-42 GK", "GK" apod.

Více informací o mapách S-42 / Gauss-Krüger na serveru krovak.webpark.cz

Další listoklady používané pro geologické mapy

Zejména ještě starší geologické mapy byly zakreslovány do dalších druhů map a proto se při práci s historickými geologickými mapami například v mapovém archivu nebo v internetovém obchodě České geologické služby můžete setkat ještě s dalšími listoklady jako například "Vojenský speciální" pro mapy z III. vojenského mapování používaný například pro geologické mapy z první poloviny 20. století.

Podrobnější informace k dalším mapám a listokladům najdete například na serveru http://krovak.webpark.cz/ viz. například Vojenské historické mapy či Státní mapy odvozené (SMO5) a podobně.

Nahlédněte do geologické mapy

svého okolí a zjistěte jaké horniny se u vás nacházejí, jak vznikly a z jakého období geologické minulosti Země pocházejí.

Stačí jen když si jednoduše nakliknete vaši lokalitu v mapě nebo nalistujete v seznamu vaši obec.

Radonové mapy

Orientační radonové riziko ve vaší lokalitě můžete zjistit z radonových map.

Pro získání výřezu radonové mapy si prosím vyberte příslušnou lokalitu.

Turistické geologické mapy

Česká geologická služba vydává také geologické mapy pro turisty. Jedná se o přírodovědně-geologické mapy doprovázené popisy geologických zajímavostí v daných oblastech. Zakoupit lze například mapy pro:

Nová geologická mapa ČR

Po čtyřiceti letech byla v roce 2007 vydána nová kompletně digitálně zpracovaná Geologická mapa ČR v měřítku 1:500 000. Tato mapa tedy shrnuje moderní poznatky i dosavadní výsledky výzkumů geologického složení našeho území za několik desetiletí.

Více informací
Náhled mapy
Zakoupit mapu

Geologické mapy.cz na Facebooku

Sdílet odkaz Geologické mapy.cz

Bookmark and Share

Tyto stránky neprovozuje Česká geologická služba ani žádná jiná instituce. Tyto stránky ze své záliby nezávisle provozuje Pavel Bokr jako soukromá osoba.

Účelem stránek je pokud možno srozumitelně informovat běžné uživatele o geologických mapách a zejména o širokých možnostech přístupu k nim. Proto jsou tyto stránky také rozcestníkem, který pomocí odkazů velmi jednoduše a rychle navede uživatele přímo na mapové výstupy i další zajímavé informační zdroje.

Bližší informace o stránkách geologické mapy.cz | Kontakt:
© geologicke-mapy.cz Použití materiálů je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů autorských práv
[CNW:Counter]